Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal Fabrica de Cultura SRL

 

1. Termeni

Regulamentul General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal (RGPD) – înseamnă REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Date cu caracter personal - înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Prelucrare - înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

Restricționarea prelucrării - înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

Operator - înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Companiaui sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Companiaui sau în dreptul intern.

Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) – înseamnă autoritate publică independentă instituită România, competentă în domeniul monitorizării respectării RGPD;

Noțiunile și termenii din prezenta politică ce nu au fost definiți mai sus se vor interpreta în conformitate cu RGPD, decât în cazul în care nu le este dată o semnificație distinctă.

2. Introducere

FABRICA DE CULTURĂ, cu sediul cu sediul în Târgu Mureș, str. Benefalău nr. 3A, Cod de Înregistrare Fiscală 38931782, Nr. Reg. Comerț: J26/293/2018, în calitatea sa de operator, prelucrează datele cu caracter personal ale angajaților, clienților persoane fizice și a altor persoane care interacționează cu compania și/sau sunt antrenate în relații contractuale.

Prezenta politică descrie modul în care datele cu caracter personal trebuie prelucrate, în conformitate cu RGPD, principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal, precum și drepturile și obligațiile angajaților implicați în procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal. Conduita de bună credință și de calitate pe care FABRICA DE CULTURĂ o are și o promovează în relațiile contractuale, are la bază ca standard de calitate protecția drepturilor la viață privată și la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Obiective

3. Aplicabilitate

Prezenta politică se aplică:

4. Principii de prelucrare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt:

5. Tipuri de date cu caracter personal prelucrate

FABRICA DE CULTURĂ, în dependență de scop și temei legal, colectează, în principal, următoarele tipuri de date cu caracter personal:

A. Pentru reprezentanții partenerilor contractuali

B. Pentru persoanele vizate din U.E. sau din afara acesteia (S.U.A., Asia):

6. Temeiul juridic al prelucrării

Compania funcţionează în baza Legii societăților comerciale nr. 31/1990 și își desfășoară activitatea în conformitate cu aceasta, astfel:

7. Transferul de date

FABRICA DE CULTURĂ transferă date cu caracter personal unor terțe părți în temeiul obligațiilor contractuale asumate, oferindu-se garanții de protecție a datelor cu caracter personal, de securitate a acestora, de nedivulgare și confidențialitate, către:

Afară de cele menționate mai sus, FABRICA DE CULTURĂ transferă date cu caracter personal atunci când legea o cere: ex. ITM, instituții publice sau instanțe judecătorești.

8. Măsuri de protecție și garanții

FABRICA DE CULTURĂ implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel înalt de securitate și protecție a datelor cu caracter personal. Noi utilizăm metode şi tehnologii de securitate, politici, proceduri de lucru, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare. La nivelul FABRICA DE CULTURĂ există proceduri de securitate care se aplică pe toată rețeaua și pentru toate tipurile de date.

9. Durata prelucrării

Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate în prezenta politică și ulterior, potrivit cerințelor legale.

10. Responsabilități

Angajații FABRICII DE CULTURĂ sunt responsabil, în conformitate cu atribuțiile sale, de protecția datelor cu caracter personal. Mai mult decât atât, următoarele persoane comportă atribuții specifice:

11. Drepturile persoanei vizate

Orice persoană vizată își poate exercita următoarele drepturi, așa cum sunt prevăzute de către RGPD:

Cererile de exercitare a drepturilor prevăzute de RGPD vor fi scrise, semnate și datate și adresate conducerii companiei.

12. Transparența informațiilor

FABRICA DE CULTURĂ urmărește scopul ca toate persoanele vizate să fie informate despre faptul că datele cu caracter personal ale acestora sunt prelucrate și că acestea sunt conștiente de:

În acest sens, precum și în vederea respectării obligațiilor prevăzute de R.G.P.D., FABRICA DE CULTURĂ a desemnat o persoană cu atribuții în domeniul protecției datelor cu caracter personal care poate fi contactată la adresa de e-mail: office@quantumindsnlp.ro.